Login
打印

2011年

image008 nEO IMG

Nonreciprocal Light Propagation in a Silicon Photonic Circuit

Liang Feng, Maurice Ayache, Jingqing Huang, Ye-Long Xu, Ming-Hui Lu, Yan-Feng Chen, Yeshaiahu Fainman,Axel Scherer

Science 333, 729 (2011)


image012 nEO IMG

Tunable Unidirectional Sound Propagation through a Sonic-Crystal-Based Acoustic Diode

Xue-Feng Li, Xu Ni, Liang Feng, Ming-Hui Lu, Cheng He,and Yan-Feng Chen

PRL 106, 084301 (2011)


image013 nEO IMG

Parity-time electromagnetic diodes in a two-dimensional nonreciprocal photonic crystal

Cheng He, Ming-Hui Lu, Xin Heng, Liang Feng, and Yan-Feng Chen1,

PHYSICAL REVIEW B 83, 075117 (2011)


image016 nEO IMG

Polaritons in an artificial ionic-type crystal made of two-dimensional periodically inversed multi-domain ferroelectric crystals

Ruo-Cheng Yin, Cheng He, Ming-Hui Lu, Yan-Qing Lu, and Yan-Feng Chen

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 109, 064110 (2011)


hecheng2012-2

One-way cloak based on nonreciprocal photonic crystal

Cheng He, Xiao-Liu Zhang, Liang Feng, Ming-Hui Lu, and Yan-Feng Chen

APPLIED PHYSICS LETTERS 99, 151112 (2011)


2011-2

Tunable and absolute electromagnetic vacuum in two-dimensional photonic-band-gap Based on multiferroic materials

Kai Chen, Wei Jia, Yanbin Chen, Minghui Lu, Xirui Zhang et al.

Appl. Phys. Lett. 99, 132903 (2011)


2011-3

Resonant optical transmission through a one-dimensional photonic crystal adjacent to a thin metal film


Chang-Sheng Yuan,HanTang,ChengHe,Xiao-LinChen,XuNi,Ming-HuiLu,
Yan-Feng Chen n, Nai-BenMing

Physica B406(2011)1983–1988