Login
打印

2014年

 

Nixu

Rabi splitting in an acoustic cavity embedded plate

Xu Ni, Xiao-Ping Liu, Ze-Guo Chen, Li-Yang Zheng, Ye-Long Xu, Ming-Hui Lu and Yan-Feng Chen

New J. Phys. 16 043006(2014)


Wanww

Planar self-aligned imprint lithography for coplanar plasmonic nanostructures fabrication

Weiwei Wan, Liang Lin, Yelong Xu, Xu Guo, Xiaoping Liu, Haixiong Ge, Minghui Lu, Bo Cui, Yanfeng Chen

Applied Physics A Volume 116, Issue 2, pp 657-662 (2014)


1.4873354.figures.online.f3

Acoustic cloaking by a near-zero-index phononic crystal

Li-Yang Zheng, Ying Wu, Xu Ni, Ze-Guo Chen, Ming-Hui Lu, and Yan-Feng Chen

Appl. Phys. Lett. 104, 161904(2014)


srep04613-f1

Accidental degeneracy of double Dirac cones in a phononic crystal

Ze-Guo Chen, Xu Ni, Ying Wu, Cheng He, Xiao-Chen Sun, Li-Yang Zheng, Ming-Hui Lu, and Yan-Feng Chen

Scientific Reports 4, 4613 (2014)


Fig 1

Reduce thermal conductivity by forming a nano-phononic crystal on a Si slab

Xue-Jun Yan, Xiao-Ping Liu, Xu Ni, Ze-Guo Chen, Ming-Hui Lu and Yan-Feng Chen

EPL 106, 56002 (2014)


xuyelong

Unidirectional Transmission Based on a Passive PT Symmetric Grating With a Nonlinear Silicon Distributed Bragg Reflector Cavity

Ye-Long Xu, Liang Feng,Ming-Hui Lu and Yan-Feng Chen

IEEE Photonics Journal Vol.6,No.1February 2014


zuhe

TOPOLOGICAL PHOTONIC STATES


Cheng He, Liang Lin, Xiao-chen Sun,Xiao-ping Liu, Ming-Hui Lu and Yan-Feng Chen

International Journal of Modern Physics B
Vol. 28, No. 2 (2014) 1441001 (15 pages)


Spatial separation

Spatial separation of spoof surface acoustic waves on the graded groove grating

Han Jia, Minghui Lu, Xu Ni, Ming Bao, and Xiaodong Li

 

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 116, 124504 (2014)


figure1

Acoustic rainbow trapping by coiling up space

Xu Ni, Ying Wu, Ze-Guo Chen, Li-Yang Zheng, Ye-Long Xu, Priyanka Nayar, Xiao-Ping Liu, Ming-Hui Lu & Yan-Feng Chen

 

Scientific Reports 4, 7038 (2014)


2014-1

Electrical, magnetic, and magneto-electrical properties in quasi-two-dimensional K0.58RhO2 single crystals doped with rare-earth elements

 

Bin-Bin Zhang, Song-Tao Dong, Shu-Hua Yao, Y.B.Chen,  Shan-Tao Zhang, Zheng-Bin Gu, Jian Zhou, Ming-Hui Lu , Yan-Feng Chen, and Y.G. Shi

APPLIED PHYSICS LETTERS 105, 062408 (2014)


2014-2

Concurrent optical parametric down-conversion
in χ(2) nonlinear photonic crystals

L.Chen, P.Xu, Y.F.Bai, X.W.Luo, M.L.Zhong, M.Dai, M.H.Lu, and S.N.Zhu

OPTICS EXPRESS 13165


2014-3

Ferroelectric domain evolution in 0.9625Bi0.5Na0.5TiO30.0375BiZn0.5Ti0.5O3 piezoceramic0.9625Bi0.5Na0.5TiO30.0375BiZn0.5Ti0.5O3 piezoceramic

 

Xiaomin Chen, Xijun Xu, Guoliang Yuan, Ming-Hui Lu , Shan-Tao Zhang, Jiang Yin, Zhiguo Liu

Ceramics International 40 (2014) 13961–13966


2014-4

Photoluminescence and Temperature Dependent Electrical Properties of Er-Doped 0.94Bi0.5Na0.5TiO3-0.06BaTiO3 Ceramics

Bin Hu, Zhao Pan, Ming Dai, Fei-Fei Guo , Huangpo Ning, Zheng-Bin Gu, Jun Chen, Ming-Hui Lu, Shan-Tao Zhang, Bin Yang, and Wenwu Cao 

J. Am. Ceram. Soc., 97 [12] 3877–3882 (2014)