Login
打印

2017年

zhang

Using coupling slabs to tailor surface-acoustic-wave band structures in phononic crystals consisting of pillars attached to elastic substrates

Zhang Heng, Yu SiYuan, Liu FuKang, Wang Zhen, Lu MingHui, Hu XiaoBo, Chen YanFeng and Xu XianGang

Sci. China-Phys. Mech. Astron. April (2017) Vol. 60 No. 4

 

 


lizheng

Broadband gradient impedance matching using an acoustic metamaterial for ultrasonic transducers

Zheng Li, Dan-Qing Yang, Shi-Lei Liu, Si-Yuan Yu, Ming-Hui Lu, Jie Zhu, Shan-Tao Zhang, Ming-Wei Zhu, Xia-Sheng Guo, Hao-Dong Wu, Xin-Long Wang & Yan-Feng Chen

Scientific Reports | 7:42863 | DOI: 10.1038/srep42863

 


Vo2

Polymorph separation induced by angle distortion and electron delocalization effect via orbital modification in VO2 epitaxial thin films

Bin Hong, Kai Hu, Zhuchen Tao, Jiangtao Zhao, Nan Pan, Xiaoping Wang, Minghui Lu, Yuanjun Yang,
Zhenlin Luo,and Chen Gao

PHYSICAL REVIEW B 95, 075433 (2017)

 


hong

Three-dimensional nature of the band structure of ZrTe5 measured by high-momentum-resolution photoemission spectroscopy

H. Xiong, J. A. Sobota, S.-L. Yang, H. Soifer, A. Gauthier, M.-H. Lu, Y.-Y. Lv, S.-H. Yao, D. Lu, M. Hashimoto, P. S. Kirchmann, Y.-F. Chen, and Z.-X. Shen

PHYSICAL REVIEW B 95, 195119 (2017)

 


yan

Composition dependent phase transition and its induced hysteretic effect in the thermal conductivity of WxMo1−xTe2

Xue-Jun Yan, Yang-Yang Lv, Lei Li, Xiao Li, Shu-Hua Yao, Yan-Bin Chen, Xiao-Ping Liu, Hong Lu, Ming-Hui Lu, and Yan-Feng Chen

APPLIED PHYSICS LETTERS 110, 211904 (2017)

 


y2

Investigation on the phase-transition-induced hysteresis in the thermal transport along the c-axis of MoTe2

Xue-Jun Yan, Yang-Yang Lv, Lei Li, Xiao Li, Shu-Hua Yao, Yan-Bin Chen, Xiao-Ping Liu, Hong Lu, Ming-Hui Lu, and Yan-Feng Chen

npj Quantum Materials 2 (1), 31 (2017).

 


liley

Ultra-low thermal conductivities along c-axis of naturally misfit layered Bi2[AE]2Co2Oy (AE=Ca, Ca0.5Sr0.5, Sr, Ba) single crystals

Lei Li, Xue-Jun Yan, Song-Tao Dong, Yang-Yang Lv, Xiao Li, Shu-Hua Yao, Yan-Bin Chen, Shan-Tao Zhang, Jian Zhou, Hong Lu, Ming-Hui Lu, Yan-Feng Chen

APPLIED PHYSICS LETTERS 111, 033902 (2017)

 


xiao

Two-dimensional topological photonic systems

Xiao-Chen Sun, Cheng He, Xiao-Ping Liu, Ming-Hui Lu, Shi-Ning Zhu, Yan-Feng Chen

Progress in Quantum Electronics 55 (2017) 52–73

 


dong

Broadband All-angle Negative Refraction by Optimized Phononic Crystals

Yang Fan Li, Fei Meng, Shiwei Zhou, Ming-Hui Lu & Xiaodong Huang

Scientific Reports | 7: 7445 | DOI:10.1038/s41598-017-07914-1

 

 


1.5001472.figures.online.f1

Flexible and wearable 3D graphene sensor with 141 KHz frequency signal response capability

R. Xu, H. Zhang, Y. Cai, J. Ruan, K. Qu, Liu, X. Ni, M.Lu & X. Dong

Appl. Phys. Lett. 111, 103501 (2017)


A trapped mode by higher-order Fano-like interference in a symmetric plasmonic structure

Kun Jiang, Minghui Lu, Samit Kumar Gupta, Yanfeng Chen

Appl. Phys. A (2017) 123:676


1

Obeservation of zone folding induced acoustic topological insulators and the role of spin-mixing defects

Yuanchen Deng, Hao Ge, Yuan Tian, Minghui Lu, and Yun Jing

Phys. Rev. B (2017) 96:184305


2

A 3D space coiling metamaterial with isotropic negative acoustic properties

X. F. Fu, G. Y. Li, M. H. Lu, G. Lu, and X. Huang

Appl. Phys. Lett. 111, 251904 (2017)


捕获

Breaking the Barriers: Advances in Acoustic Functional Materials

Hao Ge, Min Yang, Chu Ma, Ming-Hui Lu, Yan-Feng Chen, Nicholas Fang, Ping Sheng

National Science Review, 154 (2017)