Login
打印

2008年

123

Magneto-electric coupling in piezoelectric–piezomagnetic superlattices

Jun Zhao, Tian Fan, Ruo-Cheng Yin, Ming-Hui Lu, Chao-Ling Du, Yan-Feng Chen, Yong-Yuan Zhu, Shi-Ning Zhu, Nai-Ben Ming

Physics Letters A 372 (2008) 486–492


image041 nEO IMG

Coupled phonon polaritons in a piezoelectric-piezomagnetic superlattice

Jun Zhao, Ruo-Cheng Yin, Tian Fan, Ming-Hui Lu, Yan-Feng Chen, Yong-Yuan Zhu, Shi-Ning Zhu, and Nai-Ben Ming

PHYSICAL REVIEW B 77, 075126 (2008)


image044 nEO IMG

Microstructures and multiferroic properties of textured Bi0.8La0.2FeO3 thin films

Yi Zhang, Ling-Hua Pang, Ming-Hui Lu, Zheng-Bin Gu, Shan-Tao Zhang, Chang-Sheng Yuan, Yan-Feng Chen

Applied Surface Science 254 (2008) 6762–6765


image046 nEO IMG

Plasmonic photonic crystal with a complete band gap for surface Plasmon polariton waves

Liang Feng,Ming-Hui Lu, Vitaliy Lomakin, and Yeshaiahu Fainman

APPLIED PHYSICS LETTERS 93, 231105 (2008)


2008-1

Preparation and multiferroic properties of Bi0:8La0:2FeO3CoFe2O4 ceramics

Shan-Tao Zhang, Lu-Yi Ding, Ming-Hui Lu, Zhen-Lin Luo, Yan-Feng Chen

Solid State Communications 148 (2008) 420423